Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Regional kulturplan för Västmanlands län 2012-2014

Under 2009 fattade riksdagen ett beslut som lade grunden för en ny nationell kulturpolitik, Tid för kultur.

Genom ett nytt riksdagsbeslut 2010 lades en ny modell fast för ett bredare samspel mellan de politiska nivåerna inom kulturområdet, dvs. nationell, regional och lokal nivå.Denna samverkansmodell, benämnd koffertmodellen, ger ett större utrymme för regionala prioriteringar och variationer och ett nytt samlat anslag för det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Det nya med denna modell är att respektive landsting lämnar över sin kulturplan till Statens kulturråd. Kulturplanen ska tas fram av landstinget i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets kulturliv och det civila samhället.

Kulturrådet fattar beslut om fördelning av statliga medel till landstinget som sedan får ansvaret för fördelning till de regionala kulturinstitutionerna och annan regional verksamhet. Västmanlands kulturplan är en del av länets regionala utvecklingsarbete och således ett program för utveckling av kulturen i Västmanland. Kulturplanen är också underlag för Landstinget Västmanlands fördelning av statsbidrag från Statens kulturråd i de delar som också ska ha en statlig medfinansiering.

Västmanlands Kommuner och Landstings kulturberedning, som samordnat arbetet med en regional kulturplan för Västmanland, har ställt sig bakom bifogad remissversion av förslag till regional kulturplan 2012-2014.

Landstinget som ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas skickar nu planen på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen samt till kommunalförbunden Västmanlandsmusiken och Teater Västmanland samt till Arkiv Västmanland och Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Remisstid är 1 april – 3 juni 2011.

Kontakt

Lena Karlström
Kulturchef
Telefon: 021 - 17 34 53
lena.karlstrom@ltv.se

Christer Olsson
Utvecklingschef
Telefon: 021 - 17 45 28
christer.olsson@ltv.se