Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2014-11-03

Sidansvarig Karita Törnros

Barnhälsovården i Västmanland

I Västmanlands län finns drygt 17 500 förskolebarn i åldern 0-6 år och det föds knappt 3.000 barn om året. Mer än 99 % av dessa besöker sin barnavårdscentral (BVC).

BarnAlla barn i Västmanland ska från födelsen tills de börjar i förskoleklass erbjudas en jämlik, kostnadsfri och god barnhälsovård enligt det basprogram som finns i länet. Arbetet bedrivs enligt Regelbok för Barnhälsovård i Landstinget Västmanland, Rikshandboken och Länshandboken för barnhälsovård. Varje familjeläkarmottagning ansvarar för barnhälsovård till sina listade barn, antingen genom att ha egen BVC eller genom avtal med någon annan familjeläkarmottagning.

Barnhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. Arbetet bygger på tvärprofessionell kompetens mellan sjuksköterska, läkare och psykolog där BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen. På BVC erbjuds bland annat regelbundna hälsokontroller, vaccinationer och föräldragruppsverksamhet. I hälsosamtal med föräldrar berör vi livsstilsfrågor där vi bland annat tar upp matvanor, rökning och alkohol. Vi samtalar även kring utveckling, sömn, barnsäkerhet m m.

BVC är en viktig verksamhet när det gäller att upptäcka barn i behov av särskilt stöd så att insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Vid akuta sjukdomar hänvisar BVC-sjuksköterskan oftast till familjeläkarmottagningen.

Samarbete med andra för familjen viktiga verksamheter är en naturlig del i barnhälsovårdens arbete, som t ex mödrahälsovård, barnklinik, förskola, socialtjänst, logoped och tandhälsovård. Många BVC ingår därför i familjecentral (mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst).

Alla vaccinationer enligt Socialstyrelsens anvisningar för barnhälsovården erbjuds gratis på BVC. När det gäller andra vaccinationer, t ex inför utlandsresa, hänvisas till familjeläkarmottagning, vaccinationsmottagning eller infektionskliniken.