Gå till mobilversionen

Uppdaterad:2016-06-28

Sidansvarig Carina Westberg

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Ny uppdaterad version. Behandlingsrekommendationer framtagna av Läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen. Prisbelönad av Dagens Medicin med Guldpillret 2014. Nu finns den uppdaterade upplagan för 2016

Målsättning:

Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika vårdskador på grund av polyfarmaci och olämpliga läkemedel. 

 

Bakgrund:

Kunskapen om symtom, utredning och behandling för de mest sjuka äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den gamla människan visar många gånger helt andra symtom vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det leder till såväl feldiagnostik som över- och underbehandling av sjukdomstillstånd hos de mest sjuka äldre. För de flesta sjukdomstillstånd saknas riktlinjer eller vårdprogram som tar hänsyn till gruppen de mest sjuka äldre. Det beror sannolikt på att det generellt saknas vetenskaplig dokumentation eller evidens specifikt för behandling av de mest sjuka äldre. Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor med mindre samsjuklighet inkluderats och där hänsyn till de mest sjuka äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte har tagits. Det är viktigt att poängtera att för läkemedelsdosering är det GFR som anger behov av dosjustering och inte P/S-kreatinin.

Studier visar att upp till 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus helt eller delvis beror på läkemedelsbiverkningar. Upp till hälften av dem bedöms möjliga att undvika.

Definition av målgrupp:

 Vi har utgått från Socialstyrelsens definition av de mest sjuka äldre men lagt gränsen för vår målgrupp vid 75 år och äldre och fokuserat på kärngruppen d.v.s. de som har både omfattande omvårdnads- och sjukvårdsbehov. Många har kognitiv svikt. I genomsnitt använder denna patientgrupp tio läkemedel per dygn och den kvarstående livslängden överstiger sällan två till tre år.